الجامع الكبير

Celaluddin es-Suyuti(h.911/m.1505)

 

     Hadisleri harfa sırasına göre tertip türü eserlerden biri de Suyuti tarafından derlenen el-Camiu'l-Kebir veya Cem'ul-Cevami' adlı eserdir. Gerçekten de çok hacimli bir eserdir, zaten Suyuti bu eserini bütün sünnetleri toplamak maksadıyla yazmıştır. Rivayetler kısmı harf sırasına göre tertip edilmiştir. Eser Ahmed Sakar'ın tahkiki ile 9 cilt olarak basılmıştır, Kahire-1321. Ayrıca birçok tıpkı basımları yapılmıştır.

       Suyuti'nin bu eseri ile el-Camiu's-Sağir adlı eserini birleştirip konularına göre tasnif eden Ali b. Hüsameddin el-Müttaki el-Hindi Kenzu'l-Ummal adlı hacimli eserini meydana getirmiştir. Hadis sahasında en geniş eserlerden biri olan bu kitap yaklaşık 40.000 hadisi muhtevi olup Haydarabad 1310-1314'te basılmıştır. Eserin daha sonraları farklı baskıları da yapılmıştır.